Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trên 90%

.

Xét đề nghị của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố tại báo cáo số 21/BC-VP ngày 23-7-2020, ngày 3-8, Chủ tịch UBND thành phố đã ký văn bản số 5120/UBND-KSTT biểu dương Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có số lượng nhiệm vụ được giao nhiều (hơn 200 nhiệm vụ), nhưng có tỷ lệ hoàn thành trên 90%, trong đó tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành quá hạn dưới 10%.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố cũng phê bình UBND quận Liên Chiểu có kết quả đạt thấp (dưới 50%) trong việc hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu UBND quận Liên Chiểu chấn chỉnh tình hình, quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND thành phố giao.

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.