Bảo đảm việc đấu thầu, mua sắm công khai, minh bạch

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thường xuyên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các quận, huyện…tiếp tục rà soát, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm hàng hóa, tài sản đối với tất cả các gói thầu (trừ các gói thầu mua sắm có liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19) theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh phát sinh trong những tháng cuối năm 2020, bảo đảm đạt tỷ lệ quy định tại Công văn số 422/UBND-SKHĐT ngày 21-1-2020 của UBND thành phố; hạn chế tối đa thực hiện đấu thầu, mua sắm theo hình thức chỉ định, bảo đảm công tác lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế. UBND thành phố đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu trên thực hiện báo cáo tình hình mua sắm cả năm 2020 gửi Sở Tài chính trước 15-1-2021 .

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.