Xây dựng lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

.

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, UBND thành phố yêu cầu phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và đề ra lộ trình, thời gian hoàn thành; các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành tại địa phương.

Về mục tiêu tổng quát: bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển. Bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm.

UBND thành phố cũng giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 vào kế hoạch phát triển kinh tế quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025; các đơn vị căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả những nội dung nêu trên.

THÀNH LÂN

 

;
;
.
.
.
.
.