Giảm lãi suất điều hành lần thứ 3 trong năm

.

Ngày 1-10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng cho biết, theo Quyết định số 1728/QĐ-NHNN ngày 30-9-2020 về lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng, lãi suất tái cấp vốn được điều chỉnh từ 4,5%/năm xuống 4%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 3%/năm xuống 2,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 5,5%/năm xuống 5%/năm.

Lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ Tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 4,75%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm. Quyết định có hiệu lực từ 1-10. Đây là lần thứ 3 trong năm NHNN Việt Nam điều chỉnh lãi suất điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do Covid-19.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.