Sớm hoàn thành mục tiêu, tiến độ đầu tư trung và dài hạn

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, căn cứ kế hoạch vốn năm 2021 được giao cho từng dự án, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ chi trả đền bù giải tỏa, thi công bảo đảm hoàn thành công trình theo tiến độ yêu cầu; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn khối lượng thanh toán vào những tháng cuối năm. Chủ động đẩy nhanh thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đã được bố trí chuẩn bị đầu tư; ưu tiên giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương đối với các dự án được bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố.

Đối với các công trình không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, các đơn vị cần chủ động điều chuyển, bổ sung cho những công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, các công trình trọng điểm, động lực và các công trinh cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa cho các khu đất giao cho nhà đầu tư... Đối với vốn phục vụ đền bù giải tỏa và xây lắp công trình, trong quá trình triển khai các công trình nếu có nhu cầu bổ sung thêm vốn hoặc không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí, các đơn vị chủ động đề xuất điều chuyển, bổ sung cho các công trình; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chuyển, bổ sung kịp thời, không để nguyên nhân thiếu vốn làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Đối với nguồn vốn phân cấp cho UBND các quận, huyện, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện thực hiện phân bổ đúng trọng tâm, trọng điểm và theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm bảo đảm triển khai các mục tiêu, định hướng phát triển thành phố; khẩn trương giao kế hoạch vốn năm 2021 ngay từ đầu năm nhằm tạo sự chủ động trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Đối với danh mục các dự án PPP mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ lập thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án PPP theo quy định.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.