Cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đến ngày 31-12

.

Ngày 6-4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng cho biết, theo Thông tư số 03/2021/TT-NHNN ngày 2-4-2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (ngày 13-3-2020) về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, các ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của Covid-19 sẽ được ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ đến ngày 31-12-2021.

Các ngân hàng phải trích lập đầy đủ các khoản nợ đã cơ cấu lại đến cuối năm 2023. Đồng thời, khách hàng cũng có thể đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và ngân hàng sẽ đánh giá khả năng trả nợ đầy đủ theo thời hạn được cơ cấu.

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN cũng quy định rõ việc các ngân hàng được quyết định miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cấp tín dụng mà khách hàng phải trả trong 2 năm 2020-2021 nhưng không có khả năng do ảnh hưởng của Covid-19. Việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng cũng được thực hiện đến ngày 31-12-2021. Ngoài ra, ngân hàng cũng được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại với số dư nợ được cơ cấu lại của khoản nợ phát sinh từ ngày 23-1-2020 đến trước ngày 10-6-2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17-5-2021.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.