Điều chỉnh tỷ lệ tính đơn giá thuê đất để hỗ trợ đầu tư

.

Theo thông tin từ Sở Tài chính, việc điều chỉnh tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố là thực hiện theo chủ trương của Thường trực Thành ủy về việc giảm tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19.

Qua đề xuất của Sở Tài chính, ngày 27-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 17-12-2014, Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 19-6-2017 và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 14-2-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng).

Cụ thể, điều chỉnh giảm tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm trên địa bàn thành phố điều chỉnh giảm từ 2% xuống còn 1%. Sở Tài chính cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19 nên hoạt động đầu tư của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; do đó, việc điều chỉnh giảm tỷ lệ % đơn giá thuê đất nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Mặt khác, qua tìm hiểu, tham khảo tại một số địa phương, hiện tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trả tiền hằng năm tại thành phố Hải Phòng là 1%, tỉnh Thừa Thiên Huế là từ 1-1,2%, tỉnh Quảng Nam từ 0,5-1,2%... Do vậy, việc Đà Nẵng điều chỉnh giảm tỷ lệ % để tính tiền thuê đất trả tiền hằng năm từ 2% xuống còn 1% là tương đồng với các địa phương lân cận.

Cũng theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của UBND thành phố, tỷ lệ % áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản giảm từ 0,7% xuống còn 0,5%. Sở Tài chính cũng cho rằng, do ảnh hưởng của Covid-19 và lĩnh vực này cũng ít được đầu tư nên cần điều chỉnh giảm nhằm khuyến khích kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này.

Đối với hoạt động khai thác đất, đá, ít phát sinh và là hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên nên cần được giữ nguyên tỷ lệ % để tính tiền thuê đất là 3% và một số địa phương cũng quy định là 3%. Vì vậy, UBND thành phố đã quyết định giữ nguyên tỷ lệ % áp dụng đối với đất thuê để khai thác đất đồi, khai thác đá xây dựng và đất thuê để khai thác khoáng sản khác là 3%. Đối với tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, giữ nguyên 1% vì tương đương, phù hợp với tỷ lệ % thuê đất chung trên địa bàn thành phố.

Còn tỷ lệ % để tính tiền thuê đất thuộc địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Bắc, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang) giữ nguyên là 0,5% dù địa bàn các xã này khó khăn, cần phải giảm tỷ lệ % để thu hút đầu tư theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ là mức tỷ lệ % tối thiểu không thấp hơn 0,5%.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.