Thành lập hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Chủ tịch Hội đồng; thành viên hội đồng có đại diện Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Hội Quy hoạch phát triển đô thị và Hội Kiến trúc sư thành phố.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch xây dựng năm 2018 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.