Kiểm toán Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế

.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 4257/BKHĐT-QLKKT gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), khu công nghệ cao (KCNC), khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ KH&ĐT lưu ý các đơn vị báo cáo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của số liệu, đặc biệt là số liệu liên quan đến phần vốn ngân sách địa phương và năng lực tăng thêm trong giai đoạn 2016-2020 của các dự án theo quy định tại Khoản b Điều 1 Quyết định số 351/QĐ-TTg. Việc báo cáo nhằm mục đích phục vụ việc kiểm toán  chương trình. Theo Bộ KH&ĐT, hiện cả nước có 47 địa phương và 2 ban quản lý (Ban Quản lý KCNC Hòa Lạc và Ban Quản lý KCNC Thành phố Hồ Chí Minh) nằm trong phạm vi phải thực hiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

NAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.