Hơn 59.400 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

.

ĐNO - Tổng nguồn vốn và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của thành phố là 59.496,37 tỷ đồng.

Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, một trong những dự án đầu tư công của thành phố, hiện đang được triển khai thi công. Ảnh: THÀNH LÂN
Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, một trong những dự án đầu tư công của thành phố, hiện đang ở giai đoạn cuối. Ảnh: THÀNH LÂN

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thống nhất kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của thành phố Đà Nẵng như sau:

Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 260.000 - 270.000 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng vốn đầu tư công đạt 20-22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% kế hoạch giao; số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn.

Cụ thể, tổng nguồn vốn và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 59.496,37 tỷ đồng; trong đó, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2021-2025 là 59.166,37 tỷ đồng, tổng nguồn vốn nước ngoài (ODA) là 330 tỷ đồng.

Về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước là chi cho các công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố 53.826,20 tỷ đồng; chi cho các công trình từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu là 5.340,17 tỷ đồng.

Về thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Bố trí đủ vốn còn lại để thanh quyết toán và chuyển tiếp cho các công trình hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020.

Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ giải ngân vốn nước ngoài nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, bảo đảm thời gian theo các hiệp định đã ký kết. Bố trí đủ phần vốn ngân sách thành phố tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Ưu tiên phân bổ vốn cho các công trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-TW, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung vốn cho các công trình và nhóm công trình trọng điểm, mang tính động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hỗ trợ đầu tư các công trình cho các tỉnh Nam Lào theo ghi nhớ giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo các địa phương Lào.

Đối với các công trình khởi công mới, trên cơ sở khả năng huy động nguồn lực đầu tư công trung hạn 2021-2025, rà soát phân bổ khi bảo đảm điều kiện bố trí vốn theo khoản 5, Điều 51 Luật Đầu tư công; sắp xếp theo thứ tự:

Các công trình đã phê duyệt, đã thẩm định chủ trương đầu tư; bố trí vốn cho các dự án chuẩn bị đầu tư đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền đồng ý triển khai, nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai các công trình đã có chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND trong việc thực hiện các nghị quyết…

Bố trí dự nguồn ngân sách thành phố sau khi đã bố trí vốn cho các công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn trung hạn nhằm bảo đảm phương án nguồn lực cho các dự án chuẩn bị đầu tư sau khi hoàn thành thủ tục sẽ được bố trí vốn theo quy định.

Bố trí dự phòng chung nguồn ngân sách thành phố theo khoản 6, Điều 51 Luật Đầu tư công ở mức 10% so với tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

THÀNH LÂN  

;
;
.
.
.
.
.