Kinh tế

Thí điểm tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư

13:07, 07/08/2021 (GMT+7)

ĐNO - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án "Thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư" (Tổ công tác).

Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án
Chính phủ chỉ đạo xây dựng đề án "Thí điểm về tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư". Trong ảnh: Khu vực giải tỏa, tái định cư ven tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, quận Liên Chiểu. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc xây dựng đề án; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các căn cứ, luận cứ, làm rõ sự cần thiết, đánh giá tác động chính sách; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư…

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Tổ công tác thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được giao.

Mời lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan, các tổ chức, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác và các quyền hạn khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao hoặc ủy quyền.

Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về thực hiện phần việc được Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

TRIỆU TÙNG

.