Kinh tế

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 sát với thực tế

08:34, 07/10/2021 (GMT+7)

Ngày 6-10, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết 973/NQ-UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12-8-2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, lưu ý theo thứ tự ưu tiên: dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán hoặc đang trình phê duyệt quyết toán; dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022; dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022; dự án khởi công mới chỉ bố trí vốn cho các dự án thật sự cần thiết, đáp ứng đủ các điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (đã được bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đã được phê duyệt dự án/báo cáo kinh tế kỹ thuật); dự án chuẩn bị đầu tư.

Để bảo đảm thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị rà soát tình hình triển khai, dự kiến nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sát với thực tế để tránh trường hợp phải điều chỉnh tăng/giảm nhiều lần trong năm; đồng thời chịu trách nhiệm với số liệu báo cáo của đơn vị mình.

PHƯƠNG UYÊN

.