Bảo đảm lựa chọn nhà thầu 100% qua mạng đối với các gói thầu sử dụng vốn Nhà nước

.

Sở Tài chính vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý việc mua sắm thường xuyên tài sản, hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ năm 2022-2025, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16-12-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Cụ thể, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, sự nghiệp công lập; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Sở Tài chính đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý đối với việc lựa chọn chủng loại hàng hóa, tài sản, dịch vụ đề nghị mua sắm, đấu thầu. Ngoài ra, trong công tác lựa chọn nhà thầu phải thực hiện khách quan, công bằng, thu hút sự tham gia cạnh tranh rộng rãi của nhà thầu.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.