Kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

.

Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó trưởng Ban chỉ đạo Thường trực, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch Liên minh HTX thành phố làm Phó trưởng Ban chỉ đạo; đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị làm thành viên.

Theo quyết định, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX hằng năm và 5 năm của thành phố; điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; phối hợp giải quyết kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.