Phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án phát triển du lịch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất với các quy hoạch quốc gia, chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; với định hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và của các địa phương trong vùng, thống nhất với các quy hoạch ngành khác có liên quan trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và thế mạnh của các địa phương trong vùng.

Phát triển du lịch chuyển từ điểm du lịch sang vùng du lịch, từ số lượng sang chất lượng có trọng tâm, trọng điểm… Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trở thành ngành kinh tế quan trọng và đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành khác; khai thác được tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung…

Để phát triển du lịch, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cần xây dựng định hướng phát triển du lịch vùng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 để tích hợp vào quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng.

Việc sớm thực hiện quy hoạch sẽ bảo đảm khoảng thời gian thực hiện đủ dài để làm khung định hướng cho các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương nội vùng xây dựng các kế hoạch phát triển du lịch theo từng giai đoạn phù hợp và bảo đảm tuân thủ đúng quy hoạch tổng thể của vùng; hoàn thiện môi trường đầu tư du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; phát triển thị trường khách du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gắn với vai trò trung tâm của Đà Nẵng, nâng cao sản phẩm du lịch; nâng cao vai trò của các hiệp hội…; thành lập tổ công tác phát triển du lịch ở các địa phương trong vùng do lãnh đạo UBND thành phố/tỉnh trực thuộc Trung ương làm tổ trưởng; Giám đốc sở: Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm tổ phó thường trực để thống nhất đầu mối chỉ đạo các vấn đề liên quan đến sự phát triển du lịch….

THU HÀ

;
;
.
.
.
.
.