Bảo đảm quy hoạch phát triển và sử dụng đất các khu công nghiệp

.

ĐNO - UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao các đơn vị chức năng quản lý hiệu quả nguồn quỹ đất và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Ảnh; TRIỆU TÙNG
UBND thành phố giao các đơn vị chức năng quản lý hiệu quả nguồn quỹ đất và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Trong ảnh: Hạ tầng giao thông vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Cụ thể, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3834/UBND-KT ngày 14-7-2022 giao Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về KCN theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3436/BKHĐT-QLKKT ngày 26-5-2022 và Công văn số 2527/BKHĐT-QLKKT ngày 4-5-2022.

Qua đó rà soát, tham mưu kế hoạch phát triển nhà ở, công trình giáo dục, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong các KCN.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp rà soát việc sử dụng đất bảo đảm phù hợp mục đích sử dụng đất; không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất của KCN sang mục đích sử dụng khác, khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

UBND thành phố giao Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thực hiện giám sát, đánh giá các dự án đầu tư trong các KCN; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư; có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong các KCN về phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ; theo dõi, quản lý về giá cho thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng trong các KCN, đặc biệt là các KCN do tư nhân làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng “găm đất” làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai trong KCN của nhà đầu tư thứ cấp, rà soát đối với KCN sau nhiều năm nhưng tỷ lệ lấp đất còn thấp, quỹ đất còn trống nhiều so với quy mô KCN.

Đối với việc tham mưu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN mới phải đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm.

Trường hợp có 2 nhà đầu tư cùng quan tâm trở lên, cần nghiên cứu tổ chức đấu giá quyền sử dựng đất, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

UBND thành phố cũng giao Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong KCN, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp.

Đồng thời phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, rà soát xây dựng và điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào KCN phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2030; có giải pháp thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.