Tiếp tục rà soát quỹ nhà, đất công sản

.

ĐNO - UBND thành phố ban hành Công văn số 4059/UBND-KT ngày 25-7-2022 giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố theo Thông báo số 318-TB/TU ngày 2-7-2022 của Thành ủy.

Quang cảnh hoang tàn kéo dài nhiều năm qua tại khu nhà đất Bệnh viện phục hồi chức năng cũ ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh; TRIỆU TÙNG
Khu nhà đất Bệnh viện phục hồi chức năng (cũ) ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn hiện đang hoang phế. Ảnh; TRIỆU TÙNG

Theo đó, Sở Tài chính khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại Công văn số 3350/UBND-KT ngày 18-6-2022 về rà soát quỹ nhà đất công trên địa bàn thành phố; hoàn chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm đủ điều kiện tham mưu Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

Trong đó, UBND thành phố lưu ý Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý của các cơ sở nhà, đất đề nghị phê duyệt.

UBND thành phố giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, có phương án sắp xếp, xử lý lại nhà, đất còn lại bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định; bảo đảm việc thống kê, tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất đối với từng cơ sở, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lấn chiếm; hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các cơ sở nhà, đất đã bảo đảm quy định; kiên quyết xử lý, thu hồi khu đất, nhà cho thuê không đúng quy định; tham mưu, đề xuất UBND thành phố khi có phát sinh vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Định kỳ trước ngày 25-12 hằng năm, Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo kết quả rà soát quỹ nhà đất công trên địa bàn thành phố trình Ban cán sự đảng UBND thành phố để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.