Khối thi đua tài chính nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022

.

Ngày 22-9, phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động Khối thi đua tài chính năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ trong phong trào thi đua, đồng thời thống nhất với 7 chương trình, nội dung thi đua mà khối đề ra trong năm 2022.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện theo các nội dung định hướng chung của Khối thi đua tài chính năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị mỗi thành viên trong khối thi đua tài chính cần nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của đơn vị mình và tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng; hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp, các ngành; tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới…

Các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến hết năm 2021, các đơn vị đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2021; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế cho ngân sách Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện… Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị đã phát huy tính năng động, kịp thời đề xuất những ý kiến hay trong giải quyết công việc chuyên môn đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn.

Dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho 2 đơn vị là Cục Hải quan Đà Nẵng và Công ty Bảo Việt Đà Nẵng; tặng bằng khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 là Bảo hiểm xã hội thành phố và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.