Giảng viên sư phạm phải sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy

.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm. Theo đó, giảng viên sư phạm sẽ phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí. Các tiêu chuẩn gồm yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực phát triển quan hệ xã hội; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ.

Trong 18 tiêu chí có các tiêu chí quan trọng như giảng viên phải sử dụng được ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong giảng dạy; phải công bố kết quả nghiên cứu khoa học và xuất bản học liệu phục vụ đào tạo; tạo dựng môi trường học tập thân thiện, khuyến khích sự sáng tạo... Quy định này áp dụng đối với giảng viên các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên nhằm giúp giảng viên tự đánh giá được năng lực nghề nghiệp bản thân từ đó xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng, phát triển. Chuẩn sẽ là một trong những công cụ để cơ sở đào tạo giáo viên đánh giá được năng lực nghề nghiệp giảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp cho giảng viên và xây dựng chính sách tuyển dụng, sử dụng giảng viên.

Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí này cũng là một trong những khung tham chiếu để cơ quan có thẩm quyền đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo giáo viên và tham khảo trong xây dựng chế độ, chính sách phát triển nguồn nhân lực, góp phần chuẩn hóa đội ngũ giảng viên.

Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.