Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực

.

Ngày 23-9, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH Sư Phạm (ĐH Đà Nẵng) tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước”, thu hút gần 100 chuyên gia, nhà khoa học từ trường ĐH, học viện, viện nghiên cứu trên cả nước tham dự.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, trong những năm qua, quy mô nguồn nhân lực cả nước tăng lên trong tất cả ngành, lĩnh vực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực đột phá. Cơ cấu lao động chuyển dịch từ khu vực năng suất lao động thấp sang khu vực năng suất lao động cao. Công tác đào tạo nhân lực có những thay đổi theo hướng tập trung nâng cao chất lượng; đào tạo gắn kết với nhu cầu lao động của địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động; bước đầu áp dụng các phương pháp đào tạo của các tổ chức đào tạo nhân lực quốc tế.

Tuy nhiên, đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các chuyên gia đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực như: xây dựng đội ngũ lãnh đạo - quản lý giỏi; đội ngũ cán bộ - công chức giỏi; đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ; đội ngũ lao động có chất lượng. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực phải toàn diện bao gồm: văn hóa, đạo đức, nhân cách; năng lực tri thức chuyên môn; năng lực tư duy sáng tạo; năng lực thực hành và kỹ năng mềm.

HÀ THU

;
;
.
.
.
.
.