Thông báo: Về việc tổ chức Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng lần thứ XVI - Năm 2018

.

Căn cứ Điều lệ Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 9294/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức thông báo Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2018, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

1. Tác giả

- Tác giả dự Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2018 là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố Đà Nẵng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử...) do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

- Tác giả dự Giải Báo chí thành phố năm 2018 không vi phạm 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự giải.

- Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả tối đa là 05 người.

2. Tác phẩm

- Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 01-01-2018 đến ngày 31-12-2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên.

- Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của ngành hoặc liên ngành của Trung ương, địa phương vẫn được quyền dự Giải Báo chí thành phố, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

- Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01-01-2018 mà chưa tham dự Giải Báo chí thành phố năm 2017 thì được gộp vào các kỳ tiếp theo để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải 2018.

II.  QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM THAM GIA DỰ GIẢI

1. Nội dung

- Tác phẩm dự thi bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, UBND thành phố, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực về sự đổi mới và quá trình phát triển thành phố, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong năm 2018.

- Khuyến khích các tác phẩm báo chí xuất sắc có nội dung phản ánh về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán chống lại các hành vi tiêu cực, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; các tác phẩm có tính định hướng dư luận cao và có sức thuyết phục; có tác động tích cực đến tiến bộ xã hội; các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về sự đổi mới và quá trình phát triển thành phố: xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường, xây dựng nông thôn mới,  triển khai xây dựng Đà Nẵng theo tiêu chí “4 an”; về thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…).

2. Yêu cầu về chất lượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm

- Thông tin chính xác, trung thực, khách quan.

- Nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện.

- Đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội.

- Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận đã phát huy hiệu quả trong thực tế.

- Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và khắc phục.

- Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, còn có những ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

III. HÌNH THỨC THỂ HIỆN

1. Báo in gồm các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Tác phẩm là một  bài (hoặc một loạt) bài cùng tiêu đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài; không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên chung loạt bài.

2. Báo nói (Phát thanh) gồm các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp. Tác phẩm là một (hoặc một loạt) bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ; thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh, âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

3. Loại hình báo hình (Truyền hình) gồm các thể loại: Phóng sự, ký sự, bình luận, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình. Tác phẩm phải là một (hoặc một loạt)  bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ; thể hiện được đặc trưng của báo hình, hình ảnh động; phải đạt yêu cầu về chất lượng; thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

4. Loại hình báo điện tử gồm các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép. Tác phẩm phải viết riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử  ngắn, gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một (hoặc một loạt)  bài cùng tiêu đề không quá 05 kỳ của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài; không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

5. Ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử); không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

IV. CÁCH THỨC TUYỂN CHỌN

1. Ban Tổ chức Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2018 chỉ tiếp nhận các tác phẩm báo chí có xác nhận của Chi hội Nhà báo hoặc lãnh đạo cơ quan nơi tác giả công tác và sinh hoạt. Ban Tổ chức Giải  không nhận tác phẩm dự giải của cá nhân tự gửi đến.

2. Những tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thì tác phẩm đăng, phát sóng ở báo, đài nào, tác giả có quyền gửi tác phẩm dự giải thông qua Chi hội hoặc cơ quan báo chí đó.
3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi gửi không quá 02 tác phẩm báo chí.

V. HỒ SƠ  DỰ GIẢI

1. Tất cả các tác phẩm dự Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2018 ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên tác giả/nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm; thể loại báo chí; đơn vị công tác; số điện thoại của tác giả/nhóm tác giả; ngày, tháng, năm phát hành báo, tạp chí hoặc thời lượng phát sóng của tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu bút danh phải ghi tên thật (trong hồ sơ). Những hồ sơ không đúng thông báo sẽ bị loại. Ban Tổ chức Giải không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả/nhóm tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải, không chấp nhận đổi tên bút danh sang tên thật.

2. Đối với tác phẩm báo in: Nộp bản in chính hoặc sao chụp từ báo in (nhưng phải rõ ràng, sạch, đẹp). Gửi kèm bản đánh máy in trên khổ giấy A4 để Giám khảo chấm. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A3 và đánh số trang, số kỳ cho phần tiếp nối đó.

3. Đối với báo điện tử: Gửi đường link tác phẩm qua thư điện tử email: thyuyen1977@gmail.com, đồng thời gửi bản in chụp từ giao diện điện tử kèm theo hồ sơ dự giải (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Ban Giám khảo chấm  theo đường link của tác phẩm.

4. Đối với tác phẩm phát thanh: Ghi trên đĩa CD, USB mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời bình của tác phẩm in trên khổ giấy A4.

5. Đối với tác phẩm truyền hình: Ghi trên đĩa VCD, DVD, USB  mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh lời bình của tác phẩm in trên khổ giấy A4.

6. Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh được đăng trên báo phải kèm theo ảnh gốc khổ 12cm x 18cm (đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh) và 18cm x 24cm (đối với ảnh đơn).

7. Thời hạn gửi tác phẩm: Từ  ngày thông báo cuộc thi đến hết ngày 14-4-2019 (theo dấu bưu điện). Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, số 06 Trần Quý Cáp, Đà Nẵng; Ngoài bì ghi rõ: tham dự Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2018.

8. Tổng kết và trao thưởng: Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2019.

VI. PHƯƠNG THỨC XÉT THƯỞNG

- Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2018 có các nhóm giải tương ứng với 05 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, ảnh báo chí. Mỗi nhóm gồm nhiều thể loại tác phẩm báo chí tương ứng. Mỗi nhóm có 04 mức giải thưởng: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Số lượng tác phẩm đoạt Giải do Trưởng Ban Tổ chức Giải quyết định sau khi có kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo.

- Ban Tổ chức Giải thành lập Ban Giám khảo để chấm chọn, đề xuất công nhận giải. Quyết định xếp giải sau cùng thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Giải thưởng. 

- Ban Giám khảo thành lập các Tiểu ban Giám khảo chuyên ngành cho mỗi loại hình báo chí và ban hành Quy chế đánh giá, chấm điểm làm cơ sở xét chọn, đề nghị trao giải.

- Kết quả Giải thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trên đây là Thông báo về việc tổ chức Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2018. Ban Tổ chức Giải Báo chí trân trọng kính mời các nhà báo và các tác giả nhiệt tình tham gia.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần trao đổi hoặc giải đáp, đề nghị các đơn vị liên hệ với: Ban Thư ký Tổng hợp Giải Báo chí thành phố theo số điện thoại 0905 767 909 (đồng chí Thy Uyên).

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÁO CHÍ TP. ĐÀ NẴNG

;
;
.
.
.
.
.