Việc giải quyết khiếu nại của ông Cao Tư Thế (lần đầu)

Ngày 3-4-2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Miên ký quyết định số 1190/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Cao Tư Thế, trú tại tổ 9, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (lần đầu), nội dung như sau:

I- Nội dung khiếu nại

Yêu cầu bố trí thêm 1 (một) lô đất tái định cư cho đủ 5 (năm) lô theo biên bản xác lập ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 của Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án tại thời điểm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư và thực hiện công tác giải tỏa đền bù.

II- Kết quả xác minh nội dung khiếu nại

1- Nguồn gốc sử dụng đất

Thửa đất số 186, tờ bản đồ 10, với diện tích 1.408m2, đất thổ cư do ông Nguyễn Quang Thự kê khai theo Nghị định 64/CP. Sau đó, ông Thự chuyển nhượng lại cho ông Cao Tư Thế và được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở số 47638 ngày 15-11-2001 cho ông Cao Tư Thế và bà Trần Thị Kim Lan, với diện tích 841,0m2, trong đó có 400m2 đất ở và 441,0m2 đất khuôn viên.

Ngày 10-10-2002, ông Thế chuyển nhượng cho bà Cao Thị Kim Tuyết 145m2 đất ở (Hợp đồng công chứng chuyển dịch nhà ở ngày 3-10-2002). Diện tích còn lại sau khi chuyển nhượng 254,9m2 đất ở và 441,0m2 đất khuôn viên. Sổ hộ khẩu số 240, tại tổ 6 Trung Nghĩa, phường Hòa Minh được cấp ngày 10-5-2006, thể hiện ông Cao Tư Thế là chủ hộ và được chuyển đến năm 1997 với 6 khẩu.

Dự án Khu dân cư Trung Nghĩa được thực hiện theo Quyết định số 5491/QĐ-UB ngày 19-7-2002 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy hoạch Tổng mặt bằng Khu dân cư Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và Quyết định số 9130/QĐ-UB ngày 11-11-2002 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hệ thống kỹ thuật Khu dân cư Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án (giai đoạn 1).

Tại Thông báo số 206/TB-VP ngày 25-6-2013 của Văn phòng UBND thành phố về việc rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án ĐTXD trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trong đó, tại Điểm 4.2: “Giải tỏa đi hẳn đối với hộ ông Cao Tư Thế và giao Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 3 thực hiện công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng và phối hợp với Văn phòng UBND thành phố bổ sung kinh phí đền bù giải tỏa trong năm 2013 (khoảng 700 triệu đồng) để thực hiện chủ trương nêu trên”.

Ngày 6-8-2013, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà lập biên bản bàn giao hồ sơ cho Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 3. Trong đó có:

- Hồ sơ ông Cao Tư Thế: Gồm 2 thửa (thửa 16, tờ bản đồ số 82 và thửa 95, tờ bản đồ số 82).

- Hồ sơ ông Cao Thanh Tùng: Làm nhà trên đất ông Cao Tư Thế.

Trong quá trình triển khai bồi thường, theo đề nghị của gia đình nhập toàn bộ hồ sơ ông Cao Thanh Tùng vào hồ sơ ông (bà) Cao Tư Thế - Trần Thị Kim Lan, hồ sơ 01 (kèm theo Biên bản ngày 24-8-2012), tổng diện tích thu hồi bồi thường: 1.011,7m2 (trong đó: tại thửa số 16, tờ bản đồ số 82, diện tích 696,1m2 thu hồi theo Quyết định số 14473/QĐ-UB ngày 27-6-2003; thửa số 95, tờ bản đồ số 82, diện tích 315,6m2 thu hồi theo Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 5-11-2013).

- Hồ sơ bà Cao Thị Kim Tuyết: 1 thửa (thửa 94, tờ bản đồ số 82).

Hồ sơ bà Cao Thị Kim Tuyết có diện tích thu hồi 145,1m2 (hồ sơ số 02), bồi thường và bố trí tái định cư riêng cho bà Tuyết (bố trí 1 (một) lô đất chính đường 7,5m Khu dân cư Hòa Mỹ theo Quyết định số 8157/UBND-QLĐTư ngày 23-11-2006 (chủ hộ không khiếu nại về hồ sơ này).

2- Việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư

Tại Quyết định số 6594/QĐ-UBND ngày 21-9-2006 và Quyết định số 8157/UBND-QLĐTư ngày 23-11-2006 về việc phê duyệt đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định cư và ghi nợ tiền sử dụng đất cho các hộ giải tỏa dự án Khu dân cư Trung Nghĩa. Trong đó, ông Cao Tư Thế được đền bù với số tiền 162.417.743 đồng (đất ở và đất khuôn viên: 84.133.360 đồng; nhà ở: 38.802.340 đồng; vật kiến trúc: 11.625.730 đồng; cây cối hoa màu: 22.965.250 đồng; hỗ trợ: 4.891.063 đồng); tái định cư: 2 (hai) lô chính đường 10,5m, ông Cao Thanh Tùng 1 (một) lô chính đường 7,5, bà Cao Thị Kim Tuyết 1 (một) lô chính đường 7,5m Khu dân cư Trung Nghĩa và hỗ trợ cho mỗi người nêu trên 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

Ngày16-10-2013, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 7071/QĐ-UBND về việc phê duyệt đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định cư đối với các hộ giải tỏa dự án Khu dân cư Trung Nghĩa, như sau: hủy toàn bộ kết quả bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư đã giải quyết và áp dụng bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư theo Quyết định 62, 63/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012, với số tiền đền bù cho diện tích 1.011,7m2: 371.315.460 đồng (đất ở và đất khuôn viên: 145.158.400 đồng; nhà ở: 136.844.630 đồng; vật kiến trúc: 17.355.690 đồng; cây cối hoa màu: 46.830.400 đồng; chính sách và trợ cấp khác: 25.126.340 đồng); bố trí đất tái định cư: bố trí 2 (hai) lô chính đường 10,5m và 2 (hai) lô chính đường 7,5m Khu dân cư Trung Nghĩa. Hỗ trợ 20.000.000 đồng và hỗ trợ cây cối 12.000.000 đồng.

Ngày 21-3-2014, ông Cao Tư Thế ký bàn giao mặt bằng cho Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư và xây dựng số 3.

Trên cơ sở của Hội đồng Giải quyết khiếu nại tồn đọng về nhà, đất thành phố họp vào ngày 11-9-2014 và ngày 2-10-2014. Ngày 25-11-2014, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 8584/QĐ-UBND về việc phê duyệt đền bù, hỗ trợ, bố trí tái định cư đối với các hộ giải tỏa dự án Khu dân cư Trung Nghĩa, quận Liên Chiểu, như sau: bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư áp dụng theo Quyết định 121, 122/2003/QĐ-UB ngày 24-7-2003. Xác định đất vị trí 5, loại đất II, hệ số 1,0 đơn giá 213.000 đồng/m2. Bồi thường 100% giá đất ở cho diện tích 254,9m2. Bồi thường theo giá đất khuôn viên cho diện tích 441,0m2. Hỗ trợ giá đất khuôn viên cho diện tích 315,8m2. Bồi thường 100% giá trị nhà và vật kiến trúc. Bố trí 2 (hai) lô đất hộ chính đường 10,5m Khu dân cư Hòa Mỹ, 1 (một) lô đất hộ chính đường 10,5m Khu dân cư Trung Nghĩa và 1 (một) lô đất hộ chính đường 7,5m Khu dân cư Hòa Mỹ, cho ghi nợ 100% tiền sử dụng 4 lô đất (thay kết quả bố trí tái định cư và ghi nợ tiền sử dụng đất trước đây). Chủ hộ đã nhận 100% tiền giải tỏa đền bù, đề nghị hoàn trả số tiền chênh lệch trước khi lập thủ tục các bước tiếp theo và giữ nguyên các kết quả phê duyệt hỗ trợ trước đây.

Ngày 23-6-2017, Văn phòng UBND thành phố phát hành Thông báo số 205/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi tiếp công dân ngày 16-6-2017, trong đó: việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư của ông Cao Tư Thế nêu tại Báo cáo số 155/BC-TTPTQĐ ngày 24-3-2017 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật và có xem xét đến hoàn cảnh thực tế của chủ hộ. Không đồng ý với kiến nghị của ông Cao Tư Thế về bố trí thêm đất tái định cư, bố trí tái định cư tại vị trí thuận lợi và hỗ trợ thêm bằng tiền. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo quy định.

Ngày 27-2-2019, gia đình ông (bà) Cao Tư Thế - Trần Thị Kim Lan (Hồ sơ 01 ông Thế + hồ sơ 02 bà Tuyết) có đơn xin nhận tiền hỗ trợ trước, với tổng số tiền: 64.000.000 đồng (số tiền này bà trần Thị Kim Lan ký nhận).

Ngày 8-3-2019, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ đối với 2 (hai) trường hợp thuộc diện giải tỏa dự án Khu dân cư Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu với tổng số tiền; 64.000.000 đồng (ông Cao Tư Thế - Trần Thị Kim Lan (hồ sơ 01) với tổng giá trị hỗ trợ: 44.000.000 đồng; bà Cao Thị Kim Tuyết (hồ sơ 02): 20.000.000 đồng).

3- Về việc ông (bà) Cao Tư Thế - Trần Thị Kim Lan yêu cầu bố trí tái định cư theo biên bản ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 (cụ thể: bố trí thêm 1 (một) lô cho đủ 5 (năm) lô đất tái định cư).

Biên bản ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 do Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án đề xuất tại thời điểm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư và thực hiện công tác giải tỏa đền bù. Tuy nhiên, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng không thống nhất trình UBND thành phố phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Biên bản ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 đối với hộ ông Cao Tư Thế nên Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án đã không trình UBND thành phố phê duyệt mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Biên bản ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 đối với hộ ông Cao Tư Thế (theo Công văn số 479/UBND-VP ngày 4-6-2013 của UBND quận Liên Chiểu).

Ngày 26-8-2013, Văn phòng UBND thành phố có Công văn số 2097/VP-QLĐB thông báo Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao Ban Giải tỏa đền bù các dự án Đầu tư xây dựng số 3 Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Liên Chiểu và hộ giải tỏa thống nhất kinh phí giải tỏa, đền bù, phương án tái định cư cụ thể và báo cáo đề xuất. Ngày 3-10-2013, Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án quận Liên Chiểu có Tờ trình số 208/TTr-HĐGPMB và được Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 7071/QĐ-UBND ngày 16-10-2013 trong đó: hủy toàn bộ kết quả bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư đã giải quyết. Áp dụng bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư theo Quyết định 62, 63/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012.

Như vậy, tại Quyết định số 7071/QĐ-UBND ngày 16-10-2013 của Chủ tịch UBND thành phố đã hủy toàn bộ kết quả bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư đã giải quyết trước đó do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư và thực hiện công tác giải tỏa đền bù.

Căn cứ Thông báo số 337/TB-VP ngày 17-10-2014 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Hội đồng Giải quyết khiếu nại tồn đọng về nhà, đất thành phố vào ngày 11-9-2014 và ngày 2-10-2014, UBND thành phố ban hành Quyết định số 8584/QĐ-UBND ngày 25-11-2014 cho áp dụng bồi thường và tái định cư theo quy định của Quyết định 121, 122/2003/QĐ-UB đối với hộ ông Cao Tư Thế và chuyển bố trí 1 lô đất thường 7,5m thành lô đất đường 10,5m. Như vậy, hộ ông Thế đã được bố trí 4 (bốn) lô đất (3 lô đất đường 10,5m và 1 lô đất đường 7,5m).

UBND thành phố thu hồi đất của ông (bà) Cao Tư Thế - Trần Thị Kim Lan với diện tích 1.011,7m2 (đất ở: 254,9m2, đất khuôn viên: 756,8m2). Căn cứ Điều 10 Quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 170/1999/QĐ-UB ngày 16-2-1999 và Khoản 1, Điều 31 Quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành theo Quyết định 122/2003/QĐ-UB, cụ thể:

Tại Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 170/1999/QĐ-UB:

“Hạn mức đất ở được đền bù thiệt hại cho từng hộ gia đình thuộc địa phận phường, xã, quận, huyện theo Nghị quyết HĐND thành phố Đà Nẵng khóa V, kỳ họp lần thứ 2 ngày 27-6-1997. Cụ thể như sau:
- Quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang: 400m2/1 hộ. Đối với những trường hợp sử dụng đất có vị trí nằm mặt tiền quốc lộ 1A, 14B và những trường hợp sử dụng đất nằm trong quy hoạch khu công nghiệp, khu du lịch là 300m2/1 hộ.

Đối với những vùng trước 15 tháng 10 năm 1993 tối thiểu có 3 thế hệ sống chung trong một hộ, đồng thời có điều kiện tự nhiên đặc biệt: đất khuôn viên rộng bao gồm đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở thì mức đền bù đất ở có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá hai lần hạn mức đất ở quy định đối với từng địa bàn. Việc nâng hạn mức cho từng trường hợp do Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định”.

Tại Khoản 1, Điều 31 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 122/2003/QĐ-UB:

“1. Hộ chính bố trí tái định cư là: hộ có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được bồi thường hoặc hỗ trợ thiệt hại về đất theo giá đất ở sẽ được Nhà nước chuyển quyền sử dụng đất trong khu quy hoạch tái định cư theo giá đất quy định đối với hộ chính:

1.1. Nếu diện tích đất bị thu hồi đất ở và đất khuôn viên dưới 1,5 lần hạn mức đất ở thì bố trí 1 lô đất hộ chính. Trường hợp hộ chính có diện tích  đất ở và đất khuôn viên bị thu hồi từ 1,5 lần đến dưới 2 lần hạn mức đất ở thì được bố trí 1 lô đất hộ chính và 1 lô đất hộ phụ.

1.2. Trường hợp hộ bị thu hồi đất ở và đất khuôn viên từ 2 lần hạn mức trở lên thì được bố trí 2 lô đất hộ chính.

1.3. Hộ chính sử dụng đất do cho, tặng, mua bán, chuyển nhượng đất để làm nhà ở từ người có giấy tờ hợp lệ về nguồn gốc đất do tách thửa từ sau ngày 1 tháng 1 năm 1997, nếu diện tích đất bị thu hồi từ ¼ hạn mức đất ở trở lên thì được bố trí 1 lô đất hộ chính”.

UBND thành phố thực hiện việc bố trí 4 (bốn) lô đất tái định cư (2 (hai) lô đất hộ chính đường 10,5m Khu dân cư Hòa Mỹ, 1 (một) lô đất hộ chính đường 10,5m Khu dân cư Trung Nghĩa và 1 (một) lô đất hộ chính đường 7,5m Khu dân cư Hòa Mỹ, cho ghi nợ 100% tiền sử dụng 4 lô đất) cho ông (bà) Cao Tư Thế - Trần Thị Kim Lan là giải quyết thỏa đáng, đúng quy định pháp luật và có xem xét đến hoàn cảnh thực tế của chủ hộ. Mặt khác, việc giải quyết bố trí tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã có ý kiến không đồng ý giải quyết việc bố trí thêm đất tại Thông báo số 205/TB-VP ngày 23-6-2017 của Văn phòng UBND thành phố. Theo đó, ý kiến của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu tại biên bản ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 không phải quyết định của người có thẩm quyền giải quyết.

III- Kết quả đối thoại

Ngày 26-3-2020, lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với ông Cao Tư Thế. Sau khi nghe ý kiến của ông Cao Tư Thế, ý kiến đại diện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận:

“Thống nhất với kết quả xác minh của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 42/BC-TTTP ngày 2-8-2019 về việc không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ ông Cao Tư Thế”.

IV- Kết luận

Việc ông (bà) Cao Tư Thế - Trần Thị Kim Lan yêu cầu bố trí thêm 1 (một) lô đất tái định cư cho đủ 5 (năm) lô theo biên bản xác lập ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 của Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án tại thời điểm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư và thực hiện công tác giải tỏa đền bù là không có cơ sở để giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên,

Quyết định

Điều 1.

1- Giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí tái định cư do thu hồi đất của hộ ông Cao Tư Thế.

2- Không chấp nhận nội dung khiếu nại ông Cao Tư Thế về việc bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án Khu dân cư Trung Nghĩa.

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Cao Tư Thế không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án Nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, ông Cao Tư Thế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

;
;
.
.
.
.
.