Bạn đọc

Khi nào công chức được chuyển sang làm viên chức?

09:33, 23/08/2020 (GMT+7)

Công chức có thể được chuyển sang làm viên chức nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức và sự điều động công chức.

Công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và luật viên chức.

Chi tiết hơn, tại Khoản 4, Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, Chính phủ quy định, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức  và hình thức chuyển từ công chức sang viên chức là điều động công chức như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; Có lý lịch rõ ràng.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định của pháp luật…v

Việc điều động công chức sang viên chức sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công, phân cấp quản lý công chức quyết định.

Công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được điều động.

Hiện nay, việc điều động công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP gồm có 3 trường hợp:

- Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

- Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật.

- Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Công chức khi chuyển sang viên chức sẽ được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 2, Luật số 52/2019/QH14 về sửa đổ, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức.

Theo LĐO

.