Phát hành gần 5,3 triệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật

.

Sáng 26-1, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm qua, các cơ quan thành viên Hội đồng đã phối hợp điều chỉnh linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Toàn thành phố phát hành gần 5,3 triệu tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải cơ sở được đẩy mạnh. Các tổ hòa giải tiếp nhận, hòa giải thành công 247 vụ việc. Năm 2021, Hội đồng tiếp tục phát huy việc thực hiện tốt cơ chế phối hợp để nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các ngành, các cấp, các đoàn thể trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời, bảo đảm triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, quan trọng, cần thiết đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố.

NGUYỄN HẠNH

;
;
.
.
.
.
.