.

Bước tiến về công tác cán bộ

Tăng cường tính công khai, minh bạch của công tác quy hoạch, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh công bằng trong thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm; cần khắc phục một quan điểm khá phổ biến là coi công tác cán bộ là “công tác bí mật”, chỉ được bàn và quyết định trong phạm vi hẹp. Sự thiếu dân chủ trong công tác cán bộ có thể ẩn chứa những nguy cơ tiêu cực trong công tác xây dựng quy hoạch. Ngoài ra, nếu coi quy hoạch là một hình thức cạnh tranh để thu hút, khuyến khích người có tài, có tâm thì cần phải xây dựng môi trường thực sự công bằng và phải được đánh giá khách quan, chính xác...

Đó là một trong những đề xuất của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng qua 7 năm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào cuối năm 2011; những vấn đề này đang trở thành vấn đề thời sự, nhất là gắn với những chủ trương, chính sách đột phá được thể hiện qua Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Trong đó, một trong 3 vấn đề cấp bách là “xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Để thực hiện nội dung này thì công tác cán bộ, từ quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt đến đào tạo, bồi dưỡng... phải được tiến hành một cách khoa học, bài bản trên tinh thần công khai, minh bạch và phát huy dân chủ một cách thực sự.

Thực hiện yêu cầu này, trong những năm qua, Đà Nẵng đã có những bước đi thích hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ nói riêng, nguồn nhân lực chất lượng cao nói chung đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Đó là việc xây dựng các tiêu chí cụ thể nhằm làm cơ sở cho công tác quy hoạch cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy đã đưa ra tiêu chuẩn cán bộ diện quy hoạch phải bảo đảm kinh qua thực tiễn công tác, có triển vọng phát triển rõ rệt; cán bộ lãnh đạo chủ chốt bổ nhiệm mới phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy và có trình độ cao cấp lý luận chính trị, được bồi dưỡng về kiến thức quản lý Nhà nước... Cấp ủy và lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng phương châm “động” và “mở”; luôn xem xét đưa ra khỏi quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, đồng thời bổ sung nhiều nhân tố mới có triển vọng; thành phố tiến hành việc tiến cử những cán bộ đủ năng lực để đưa vào diện bầu ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX và cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành... Cùng với việc thực hiện các chính sách thu hút nhân tài, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các cơ sở trong và ngoài nước bằng ngân sách thành phố và địa phương, thì việc thực hiện chủ trương thi tuyển cán bộ ở các cấp là một động thái tích cực nhằm lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ có đủ tài đức một cách công khai, minh bạch đã cho thấy tính dân chủ được thể hiện cao trong công tác cán bộ. Những vấn đề này, đã được Nghị quyết số 12-NQ/TW đưa vào nội dung giải pháp như: “xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trọng tâm là đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ (...); thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo, quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”...

Từ những kết quả bước đầu với cách làm năng động, sáng tạo đó, với sự “tiếp sức” từ những chủ trương, chính sách mang tính tích cực, mạnh mẽ, quyết liệt của Nghị quyết số 12-NQ/TW, có thể tin tưởng rằng, công tác cán bộ của Đà Nẵng sẽ tháo gỡ được những vướng mắc để tiếp tục phát huy. Từ đó, thành phố sẽ “hình thành đội ngũ cán bộ dự nguồn cho nhiệm kỳ đến và nhiệm kỳ kế tiếp thật sự chuyên nghiệp, có đủ năng lực, phẩm chất”; “thu hút, tuyển chọn người tài nhằm sử dụng có hiệu quả trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố đi đôi với tạo môi trường làm việc để những người thực tài được trọng dụng” như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ thành phố đã đề ra.


ANH QUÂN
 

;
.
.
.
.
.