.

NGHỊ QUYẾT: Về việc ủy thác ngân sáh thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Sau khi nghe Tờ trình số 4730/TTr-UBND ngày 20 tháng 6  năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương ủy thác vốn từ ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương ủy thác ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

1. Trước mắt tiếp tục quay vòng số vốn ngân sách thành phố đã ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố trong giai đoạn 2012-2014, số tiền 15 tỷ đồng để tiếp tục cho vay trong năm 2015.

2. Từ năm 2016, cân đối bố trí nguồn vốn ủy thác bổ sung để cho vay đối với cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hằng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về quy định cho vay từ nguồn vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đối với cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 9  tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH

Trần Thọ

(đã ký)

;
.
.
.
.
.