Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp

.

Năm 2020 diễn ra đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Báo Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TRẦN ĐÌNH HỒNG (ảnh) về nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng các cấp trong thời gian đến.

* Xin ông cho biết vai trò cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền cho sự kiện chính trị quan trọng này là gì?

- Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 103-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động ban hành Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 25-11-2019 về công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố.

Mục tiêu là tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua công tác tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2020 của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở.

Yêu cầu đặt ra với công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ thành phố là phải tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp được hết trí tuệ từng đảng bộ, trí tuệ của nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội cũng như triển khai, đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Trước hết, trong thời điểm hiện nay, công tác tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trên địa bàn thành phố phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội; đồng thời tuyên truyền cho nhân dân các nước trên thế giới hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tập hợp sức mạnh toàn dân tộc và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

* Theo ông, nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền như thế nào để bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân?

- Cho đến nay, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định vai trò quan trọng của đại hội Đảng các cấp trong quá trình tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy nhằm tổ chức đại hội thành công.

Do vậy, hoạt động tuyên truyền phải nêu bật tinh thần tiếp tục đổi mới, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải trang trọng, coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Chú trọng tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực, của các địa phương, đơn vị, thành phố và đất nước 5 năm qua (2015-2020) và kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; những khó khăn, thách thức phải vượt qua trong bối cảnh thành phố có nhiều biến động; quá trình đổi mới và những bài học kinh nghiệm; biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức Đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; những tấm gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp cần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. TRONG ẢNH: Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Chính (quận Thanh Khê) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.  				Ảnh: HÀ THU
Công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp cần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. TRONG ẢNH: Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ phường Tân Chính (quận Thanh Khê) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HÀ THU

Hình thức, biện pháp tuyên truyền phải được triển khai đa dạng, phong phú như: tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí của thành phố, trên internet, mạng xã hội; tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng; các hoạt động thông tin đối ngoại; các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao, triển lãm; sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học-nghệ thuật; biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền...

Bên cạnh tuyên truyền các nội dung theo 3 đợt cao điểm, trong quá trình diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng, các cấp, các ngành cũng phải chú trọng tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng...

* Mục đích tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ngành Tuyên giáo thành phố phải làm như thế nào để thực hiện tốt nhiệm vụ này, thưa ông?

- Để mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội; đồng thời, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo thành phố được xác định là lực lượng nòng cốt tham mưu, làm tốt công tác tư tưởng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả tuyên truyền đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, internet, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, niềm tin của nhân dân với Đảng.

Cùng với đó, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng; vận động các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tổ chức các diễn đàn để các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đường hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của đại hội các cấp.

Các cấp ủy Đảng, đảng viên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

* Xin cảm ơn ông!

VIỆT DŨNG thực hiện

 
;
;
.
.
.
.
.