Xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, lịch sự, thân thiện

.

Tư tưởng về văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội đã trở thành quan điểm cốt lõi được đề cập trong Nghị quyết các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Văn hóa là một trong ba trụ cột cơ bản làm nên rường cột xã hội mà chúng ta đang xây dựng, đó là: kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, bên cạnh nhiệm vụ  tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Trong các nghị quyết quan trọng của mình, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đề cập đậm nét vấn đề xây dựng lối sống văn hóa, văn minh đô thị. Đặc biệt trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thành phố đã có nhiều giải pháp quan trọng để đầu tư phát triển văn hóa xứng tầm với kinh tế-xã hội..., HĐND thành phố cũng đã dành hai năm liên tục 2015 và 2016 ra nghị quyết để thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị”. Trong vài năm gần đây, mục tiêu xây dựng lối sống văn minh đô thị, xây dựng con người Đà Nẵng lịch sự, văn minh cũng thường xuyên được đề cập trong các văn bản chỉ đạo, báo cáo tổng kết hằng năm.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã phát hành rộng rãi “Sổ tay tuyên truyền thực hiện văn hóa, văn minh đô thị” nhằm cung cấp những nội dung cụ thể nhất, dễ hiểu, dễ thực hiện nhất đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học và đến từng người dân trong các cộng đồng dân cư thành phố.

Nhờ những cố gắng nỗ lực và biện pháp cụ thể như vậy, thành phố đã có được những thành tích rõ nét về phương diện này, làm cho bộ mặt thành phố thay đổi, quan hệ ứng xử của người dân đối với nhau và với khách trong và ngoài nước có những chuyển biến rất tích cực.

Ở đây không thể liệt kê hết những danh hiệu tốt đẹp và những đánh giá thiện cảm của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đối với thành phố, mặc dù ai cũng hiểu, Đà Nẵng còn rất nhiều việc phải làm để thực sự trở thành thành phố đúng nghĩa là văn minh và hiện đại.

Những kết quả tốt đẹp như vậy càng chứng tỏ vấn đề nâng cao nhận thức và quyết liệt hành động để xây dựng lối sống văn hóa, văn minh đô thị là tư tưởng đúng đắn, nhất quán, cần quán triệt trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương, đơn vị.

Thực hiện kế hoạch chung về đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hiện nay, các chi bộ khu dân cư và một số Đảng bộ phường, xã đang nghiêm túc và sôi nổi tiến hành đại hội.

Bên cạnh nội dung về nhân sự và những công việc quan trọng khác, việc chuẩn bị báo cáo chính trị là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình chuẩn bị đại hội. Càng là cấp cơ sở thì nội dung báo cáo lại càng phải cụ thể, gắn với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; phải thực sự như một chương trình hành động của từng khu dân cư, từng phường, xã.

Chính vì vậy, cùng với việc thảo luận đề ra nghị quyết về những nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương, nội dung xây dựng lối sống văn hóa, văn minh đô thị phải được nêu đậm nét hơn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Không chỉ là những chỉ tiêu kinh tế, mà những chỉ tiêu về lối sống văn minh cũng cần được quan tâm đề ra.

Chẳng hạn, những chỉ tiêu về thực hiện văn hóa giao thông, về cam kết không vượt đèn đỏ khi lưu thông, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; chỉ tiêu về văn hóa ứng xử nơi công cộng, chống bạo lực gia đình; chỉ tiêu về xây dựng tủ sách trên địa bàn và số người tham gia đọc sách báo, số đầu sách/người dân… Khi từng địa bàn cơ sở có được những chỉ tiêu cụ thể thì từng quận, huyện sẽ có những kết quả tích cực, làm nên thành tích chung về xây dựng lối sống văn hóa, văn minh trên toàn địa bàn thành phố.  

Cùng với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh với hạ tầng công nghệ thông tin ngày càng hoàn chỉnh, nội dung xây dựng lối sống văn minh, xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, lịch sự, thân thiện sẽ thực sự tạo điểm nhấn để thành phố ngày càng trở thành địa chỉ có sức thu hút. Những mục tiêu, nhiệm vụ ấy phải được bắt đầu từ cơ sở, từ quyết tâm chính trị của từng chi bộ, Đảng bộ ở từng địa phương thể hiện đậm nét qua báo cáo chính trị được thông qua tại đại hội nhiệm kỳ này.

NẠI HIÊN

 
;
;
.
.
.
.
.