Đưa Cẩm Lệ trở thành đô thị văn minh, hiện đại ở cửa ngõ tây nam thành phố

.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, thời cơ, thuận lợi đan xen, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ quận Cẩm Lệ sau Đại hội lần thứ IV là tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quận Cẩm Lệ văn minh, phát triển bền vững.

Phát huy sức mạnh đồng thuận

Theo Bí thư Quận ủy Lê Quang Nam, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV đã xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2025. Theo đó, Đảng bộ quận tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh đồng thuận; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên hạ tầng giao thông và thiết chế văn hóa công cộng phục vụ nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng quận Cẩm Lệ văn minh, phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cẩm Lệ. Trong nhiệm kỳ đến, Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định mục tiêu xây dựng quận Cẩm Lệ phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những trung tâm thương mại, đô thị mới văn minh, hiện đại ở cửa ngõ tây nam của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị Quận ủy Cẩm Lệ sớm nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và gần đây là các chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên các lĩnh vực phù hợp với đặc điểm, tình hình của quận Cẩm Lệ để bổ sung vào định hướng phát triển trong thời gian đến.

Trong đó, quận Cẩm Lệ cần có giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế nhanh hơn và vững chắc hơn; tiếp tục khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách và các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về trật tự, mỹ quan đô thị, tài nguyên, môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hạ tầng đô thị ngày càng phát triển

Bí thư Quận ủy Lê Quang Nam cho biết, 5 năm qua, kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 7,3%/năm, năm 2020 ước đạt 18.871 tỷ đồng, tăng 1,4 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế của quận chuyển dịch đúng hướng thương mại - dịch vụ (chiếm 64,23%), công nghiệp - xây dựng (chiếm 35,69%), nông nghiệp (chiếm 0,08%).  Công tác quản lý, điều hành ngân sách tích cực nên thu ngân sách tăng bình quân 10,93%/năm; tổng thu ngân sách đạt 3.108,25 tỷ đồng, tăng 3,74 lần so với nhiệm kỳ trước.

Bí thư Quận ủy Lê Quang Nam nhấn mạnh, dấu ấn rõ nét trong nhiệm kỳ qua là triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận Cẩm Lệ”. Nhờ đó, công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị được đẩy mạnh. Đến nay có 101 đồ án quy hoạch xây dựng khu dân cư và kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị với 2.731ha đã được điều chỉnh quy hoạch khớp nối với quy hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung ương, thành phố đã đầu tư hơn 4.332 tỷ đồng triển khai 48 dự án trọng điểm trên địa bàn quận, đến nay có 23 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần mở rộng không gian đô thị của quận về phía tây, đặc biệt tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế.

Song song đó, Đảng bộ quận tập trung phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể được chú trọng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội tiếp tục được củng cố vững chắc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng hiệu quả và đi vào nền nếp. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt được những kết quả tích cực, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận, ổn định và phát triển của quận.

Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận gồm 35 ủy viên, Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 ủy viên. Ông Lê Quang Nam tái đắc cử Bí thư Quận ủy; ông Hồ Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Việt Hiền được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.