Chú trọng chất lượng tham mưu, tổng hợp

.

Giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp là mục tiêu được Đảng bộ Cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND thành phố đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Cơ quan HĐND thành phố, Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố và Chi bộ Văn phòng ĐBQH thành phố sau khi thực hiện hợp nhất các Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND thành phố (gọi tắt là Văn phòng). Đảng bộ có 15 chi bộ trực thuộc với 172 đảng viên. Sau một năm được thành lập, đi vào hoạt động, Đảng bộ Cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố đã tiến hành Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, Đảng bộ Cơ quan tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, nhiệm vụ chính trị hàng đầu là nâng cao hơn nữa vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ trong việc tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và các Ban thuộc HĐND thành phố; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng; bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy xác định để nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp của Văn phòng đối với Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố phải bắt đầu từ nhiệm vụ thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, Đảng ủy xác định lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong chi tiêu nội bộ, công tác tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; quán triệt đảng viên thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ và văn hóa công sở; tích cực chỉ đạo đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tại cơ quan.

Đối với các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, chương trình hành động của Đảng bộ tập trung vào những giải pháp sau: Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nâng cao nhận thức của đảng viên trong thời kỳ mới; chú trọng công tác tạo nguồn, chăm lo bồi dưỡng, phát triển đảng viên; phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu các quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng; rà soát, sàng lọc những đảng viên có các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa để kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm, phê bình.

Đảng ủy xác định phải luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu; chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 90% trở lên đảng viên của Đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và không có đảng viên xếp loại chất lượng “Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ”. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất 15 đảng viên mới bảo đảm chất lượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định.

ĐOÀN SƠN

 

;
;
.
.
.
.
.