Để cán bộ không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng

.

Ngày 29-1, trả lời phóng viên báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng nhân sự kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho rằng, để phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiệu quả thì kinh nghiệm quốc tế cũng như những bài học rút ra từ thực tiễn của nước ta đều cho thấy phải thiết lập bằng được cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để cán bộ “không thể tham nhũng”, cơ chế phát hiện, xử lý hiệu quả để “không dám tham nhũng” và cơ chế bảo đảm, đãi ngộ hợp lý để “không cần, không muốn tham nhũng”.

Không gian Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN
Không gian Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm, để thiết lập được các cơ chế đó, việc trước hết phải làm là xây dựng và hoàn thiện thể chế; các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN phải được thể chế hóa thành pháp luật; các quy định của pháp luật phải được rà soát, tổng kết, đánh giá, sửa đổi, bổ sung để ngày càng hoàn thiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, bịt kín những khoảng trống, kẽ hở dễ làm nảy sinh tham nhũng, tiêu cực. Chính vì vậy, việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật luôn là nội dung trọng tâm quan trọng của công tác PCTN, đồng thời phải hoàn thiện toàn diện chính sách, pháp luật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trước hết là những ngành, lĩnh vực, những khâu nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Đề cập về nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động trọng tâm, đột phá của Thanh tra Chính phủ để thực hiện quyết tâm của Đảng trong công tác PCTN, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nêu các giải pháp: Một là, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo, Quốc hội, Chính phủ để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, cả trước mắt và lâu dài, nhất là các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026, góp phần PCTN, lãng phí, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hai là, tập trung sửa đổi Luật Thanh tra 2010 theo hướng tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra; phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN, nhất là hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ba là, củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, có bản lĩnh, đi đầu trong công tác đấu tranh PCTN lãng phí, tiêu cực, trước hết là sự gương mẫu, quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan thanh tra các cấp. Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Luật Tố cáo 2018, nhất là những nội dung mới, trong đó có quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài Nhà nước, bảo vệ, khen thưởng người tố cáo…

Năm là, xây dựng, triển khai định hướng, kế hoạch thanh tra theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo. Sáu là, tăng cường phối hợp với các cơ quan, nhất là các cơ quan thuộc khối nội chính trong việc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN và tổ chức thực hiện; kịp thời cung cấp thông tin, phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng phát hiện qua hoạt động của các cơ quan thanh tra. Đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, của cơ quan thông tấn, báo chí, của nhân dân và xã hội nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong PCTN.

Đánh giá kết quả công tác PCTN nhiệm kỳ qua, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết công tác PCTN đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực và thực sự đã trở thành trào lưu, xu thế, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm. Những đột phá trong công tác PCTN thể hiện rõ nét trên nhiều phương diện, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng và công tác quản lý cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, các cấp ủy đảng đã thi hành kỷ luật trên 3.200 đảng viên liên quan đến tham nhũng, trong đó có nhiều cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được nâng lên rõ rệt. Nếu như năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn thi hành án chỉ đạt dưới 10%, thì bình quân giai đoạn 2013 - 2020, đạt tỷ lệ 32,04%.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.