.

 

 

 

 

 

 
 


- Có thể nói, nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu vượt lên, tạo nên một nhiệm kỳ giàu cảm xúc, ý nghĩa và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trước hết là công tác xây dựng Đảng được chú trọng; không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tập trung khắc phục các khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan và khắc phục có hiệu quả các sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của cơ quan Trung ương. Qua đó, kịp thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt Thành ủy; điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế làm việc; giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Điều lệ Đảng, xem đây là một trong những yếu tố quyết định công tác xây dựng Đảng, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của thành phố.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đạt được một số kết quả quan trọng, cơ bản bảo đảm chuyển giao giữa các thế hệ lãnh đạo thành phố. Quy trình về công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ hơn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ được chú trọng, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; chú trọng tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý với nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, tập trung vào những tập thể, cá nhân có biểu hiện vi phạm, những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực, những nơi có vấn đề nổi cộm… Sau kiểm tra, giám sát, đã xử lý nghiêm minh, công khai các sai phạm, vi phạm; qua đó, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái trong Đảng.
Tiếp tục củng cố niềm tin và phát huy sự đồng thuận của người dân đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội với phương châm “Đảng nói - dân tin”, “Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo”, “Chính quyền làm - dân ủng hộ”.

Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố đã phối hợp triển khai đồng bộ công tác dân vận, chính trị tư tưởng, đối ngoại nhân dân. Chú trọng củng cố, bồi đắp niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân thông qua chủ trương lãnh đạo, điều hành nhất quán, công khai, minh bạch và quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, vừa kết hợp hiệu quả với công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, đoàn thể các cấp. Nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Thành phố đã huy động khá hiệu quả sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; điển hình như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, một lần nữa cho thấy tinh thần đoàn kết, đùm bọc và sự đồng thuận của người dân, sẵn sàng làm tất cả vì sự phát triển chung của thành phố. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phát động triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Tích cực vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, chức sắc tôn giáo đóng góp xây dựng, phát triển thành phố. Đó là kết quả tổng hòa của ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị với phương châm “Đảng nói - dân tin”, “Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo”, “Chính quyền làm - dân ủng hộ”.

Thực hiện hiệu quả các chương trình đậm tính nhân văn như Thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”, gắn với xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Kế thừa và phát huy thành quả của Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, thành phố đã ban hành và triển khai đồng bộ Chương trình “Thành phố 4 an”, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo động lực và nền tảng để xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Trong đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự được triển khai quyết liệt; công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường, với việc thực hiện có hiệu quả thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, tạo sự an tâm cho người dân và du khách; công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đã thực hiện tốt; công tác giảm nghèo về đích trước 2 năm theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016-2020; các đề án “Có nhà ở”, “Có việc làm” được chú trọng triển khai, đạt những kết quả quan trọng.

Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” được ban hành từ năm 2014 và duy trì thực hiện đến nay đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong ý thức của người dân; từng bước xây dựng bản sắc văn hóa thân thiện, nếp sống văn minh đô thị của người Đà Nẵng. Đời sống văn hóa ở cơ sở, môi trường văn hóa có chuyển biến tích cực; các quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh ngày càng thâm nhập sâu vào ý thức mỗi người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn huyện Hòa Vang đã cơ bản hoàn thành và đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo Quyết định số 2513/QĐ-TTg ngày 31-12-2015 của Thủ tướng Chính phủ và đang đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn cho sức khỏe nhân dân; chủ động triển khai “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đợt bùng phát từ cuối tháng 7-2020 diễn ra nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân thành phố. Trong bối cảnh đó, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, các địa phương bạn, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, thành phố đã triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời, sáng tạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhanh chóng kiểm soát tình hình; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch, vừa thực hiện đồng bộ giải pháp khôi phục, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững; triển khai hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tạo sự an tâm, an toàn cho người dân và du khách. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế và kinh tế với quốc phòng, an ninh; tích cực xây dựng Hải đội dân quân thường trực và huy động nhân lực, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh triển khai thông qua các chuyên đề “An ninh trật tự”, “An toàn giao thông”; trong đó chú trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, tội phạm có yếu tố nước ngoài; quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh có điều kiện; tăng cường quản lý cư trú, quản lý địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, góp phần tạo nên hình ảnh thành phố Đà Nẵng an bình, trở thành điểm đến tin cậy, an toàn cho người dân và du khách, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa IX) và ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện quyết liệt việc rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch phát triển với mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến cộng đồng, phục vụ lợi ích của nhân dân.

Từ thực tiễn phát triển của thành phố sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được thì quá trình phát triển đó đã bộc lộ một số hạn chế và phát sinh những bất cập, vướng mắc của một đô thị đang trên đà phát triển. Thực tế đó, đặt ra cho Đà Nẵng phải có chiến lược tổng thể, nhất quán, có chiều sâu về quy hoạch phát triển, có mô hình phát triển mới với những cơ chế, chính sách và giải pháp đột phá. Vì vậy, Thành ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là văn kiện có ý nghĩa định hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế phát triển và tiếp thêm động lực, niềm tin cho Đà Nẵng bước vào giai đoạn mới đầy thách thức và kỳ vọng. Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW, đã đạt được nhiều kết quả bước đầu tích cực, nổi bật là đã phối hợp đề xuất Quốc hội ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo nền tảng quan trọng cho việc tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian đến; đồng thời thành phố đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những năm qua, Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, không gian đô thị đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, quá trình phát triển đó đã bộc lộ những bất cập, nhất là trong công tác quy hoạch đô thị, quản lý, sử dụng đất đai. Nhận thấy được bất cập này, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Thông báo số 331-TB/TU ngày 31-1-2018 để tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch phát triển đô thị và cụ thể hóa thực hiện các công trình, dự án được dư luận quan tâm. Thực hiện chủ trương nhất quán, xuyên suốt, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển hài hòa của doanh nghiệp; trong đó, đặt ra quan điểm phát triển theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng.

Bên cạnh đó, thành phố đã chú trọng, tiên phong trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Nhiều năm liền giữ vững thứ hạng cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Cải cách hành chính, Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung triển khai thực hiện các dự án mang tính động lực, trọng điểm và khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án quan trọng, tạo kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 (APEC 2017); 3 năm (2018-2020) triển khai Chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định thương hiệu thành phố sự kiện, điểm đến đầu tư, du lịch đạt tầm cỡ quốc tế.

 
 

 

- Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố rút ra những bài học kinh nghiệm:

Một là, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh, nêu gương của người đứng đầu. Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phải bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp đã đề ra, hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả và vận dụng đúng các quy định pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những thiếu sót, vi phạm ngay từ đầu.

Hai là, phát huy dân chủ, thường xuyên xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, đồng thuận trong xã hội; đặc biệt, sau những sai lầm, khuyết điểm được chỉ ra, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, lắng nghe ý kiến của nhân dân, các tổ chức chính trị-xã hội và cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời có các giải pháp khắc phục ngay các hạn chế và giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Ba là, kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu. Đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình, nhất là các vấn đề mới nảy sinh để có những quyết sách, giải pháp phù hợp, đột phá và tổ chức thực hiện nhanh chóng, quyết liệt, có hiệu quả.

Bốn là, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng phải thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Năm là, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và các địa phương bạn; mạnh dạn đề xuất các ý tưởng có tầm nhìn, các cơ chế, chính sách đặc thù và quyết tâm chính trị cao để xây dựng và phát triển thành phố.

 
 

- Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể nói đây là nhiệm kỳ có nhiều biến động và giàu cảm xúc đối với Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Trong bối cảnh thành phố đứng trước vô vàn khó khăn, thách thức, nhất là, vừa phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, vi phạm theo các kết luận của Trung ương và những bất cập trong quá trình phát triển; đồng thời cũng vừa tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhưng với bản lĩnh chính trị, truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã một lòng đoàn kết, đồng thuận, từng bước tháo gỡ khó khăn, vượt qua thử thách, gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn. Điển hình là công tác cán bộ đã dần đi vào nền nếp, thực hiện bảo đảm đúng quy trình, chất lượng nhân sự, khắc phục được tình trạng bị động, hụt hẫng, thiếu tính kế thừa trong chuyển giao giữa các thế hệ lãnh đạo, quản lý cấp thành phố, nhất là đến nay, việc chuẩn bị tốt, chặt chẽ các khâu cho Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, bảo đảm các điều kiện chuyển giao cho nhiệm kỳ sau. Bên cạnh đó, để chuẩn bị hành trang, bảo đảm cho sự phát triển lâu dài thành phố thời gian đến, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030; tiếp tục chỉ đạo rà soát các dự án công trình động lực, trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 để cân đối nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng là nhiệm kỳ có sự chuyển tiếp trong việc thực hiện 2 văn kiện quan trọng, mang tính lịch sử của Trung ương dành cho Đà Nẵng, đó là Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển Đà Nẵng. Với việc Bộ Chính trị tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; kết hợp Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây sẽ là những công cụ, hành trang quan trọng để thành phố Đà Nẵng bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 hứa hẹn nhiều kỳ vọng và thành công.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố, đó là sự “chung lưng đấu cật”, đồng lòng của người dân trong những thời điểm thành phố gặp khó khăn nhất. Người dân Đà Nẵng luôn luôn có khát vọng vươn lên, có niềm tự hào về quê hương Đà Nẵng anh hùng, luôn “kề vai, sát cánh”, đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương vì sự phát triển chung của thành phố. Nhiệm kỳ 2020-2025 dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thử thách; tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với việc phát huy những bài học kinh nghiệm, đặc biệt những thành tựu của nhiệm kỳ này sẽ là bước tạo đà quan trọng cho thời kỳ phát triển mới của thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn, đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.

Trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, tôi tin tưởng toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố sẽ phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy phẩm chất anh hùng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra; xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; vững vàng đưa thành phố chúng ta phát triển nhanh, mạnh hơn, vững chắc hơn theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ chính trị (khóa XII).

 

SƠN TRUNG (thực hiện)


 

;
;
.