Người dân Đà Nẵng kỳ vọng về Đại hội XIII của Đảng

.
.
.
.
.
.
.