Cập nhật mới về dịch corona: Tình hình sức khỏe của ca nhiễm thứ 8

.
.
.
.