Các dấu mốc quan trọng của Tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1975

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam bắt đầu từ ngày 4-3-1975 và kết thúc vào ngày 30-4-1975.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu từ ngày 4-3-1975 và kết thúc vào ngày 30-4-1975.
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu từ ngày 4-3-1975 và kết thúc vào ngày 30-4-1975.

Theo Vietnam+

 

;
;
.
.
.
.