Thông tin về 5 bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại

.
.
.
.