Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7-2020

ĐNO - Từ tháng 7-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức, nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng...

 Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.