4 cơ sở y tế được cấp phép xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn Đà Nẵng

.
.
.
.