Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Đà Nẵng đến năm 2025

ĐNO - Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (giá hiện hành) đến năm 2025

Đồ họa: MAI ANH

;
;
.
.
.
.