Kết quả thực hiện trong lĩnh vực an sinh xã hội nhiệm kỳ 2015-2020

ĐNO - Trong nhiệm kỳ qua, việc tiếp tục phát huy những thành quả của các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, Chương trình “An sinh xã hội” thuộc Chương trình thành phố “4 an” đã thực sự thúc đẩy và bổ sung các chính sách an sinh xã hội đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Đồ họa: MAI ANH - THU HOA 

;
;
.
.
.
.