Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

ĐNO - Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025.

Đồ họa: MAI ANH 

;
;
.
.
.
.