Nguyên tắc và hành vi bị nghiêm cấm trong công tác thiện nguyện cứu trợ

ĐNO - Nhà nước khuyến khích và tôn vinh hoạt động thiện nguyện nhằm quyên góp tiền, hàng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai… Tuy nhiên, nguồn đóng góp phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN - PT

;
;
.
.
.
.