5 quy định mới giáo viên cần biết từ tháng 11-2020

ĐNO - Trong tháng 11-2020, nhiều quy định mới liên quan đến giáo viên và hoạt động dạy học chính thức được áp dụng. Dưới đây là 5 quy định mới sẽ có hiệu lực trong tháng này mà giáo viên cần biết.

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.