Nhiều kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020

ĐNO - Trong 5 năm qua với chủ đề xuyên suốt là "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020", các phong trào thi đua yêu nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát triển sâu rộng, trên mọi lĩnh vực của ngành, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dưới đây là một số kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2015-2020.

 

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.