Quy định chính thức về tuổi nghỉ hưu

ĐNO - Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1-1-2021 theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.