4 chính sách quan trọng với công chức, viên chức sắp có hiệu lực

ĐNO - Tháng 12-2020, nhiều chính sách mới quan trọng, liên quan đến đối tượng công chức, viên chức sẽ chính thức được áp dụng, trong đó có 4 chính sách sau đây:

Đồ họa: MAI ANH - B.T 

;
;
.
.
.
.