5 trường hợp không được mở tài khoản thanh toán online

Tại Thông tư 16/2020/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 5-3-2021), Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung hướng dẫn mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử. Tuy nhiên, Thông tư này cũng quy định việc mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử không áp dụng đối với các trường hợp sau:

Đồ họa: MAI ANH - B.T

;
;
.
.
.
.