7 luật nổi bật có hiệu lực từ 1-1-2021

ĐNO - Năm 2021 đang tới gần. Đặc biệt, từ ngày 1-1-2021 cũng là thời điểm 7 Luật nổi bật dưới đây chính thức có hiệu lực.

Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.