Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020

ĐNO - Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013) đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội.

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.