Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021

ĐNO - Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta đã đạt được những kết quả ấn tượng, toàn diện trên các lĩnh vực, là tiền đề hết sức quan trọng để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh và bền vững.

 Đồ họa: THANH HUYỀN - B.T

;
;
.
.
.
.